Υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας στην έδρα της επιχείρησης

   31 Ιουλίου, 2020
Υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας στην έδρα της επιχείρησης που θα αναφέρει ότι έχει ληφθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού ή επιστρεπτέα προκαταβολή.Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 της ΓΔΟΥ 134/2020 και το άρθρο 11 της ΓΔΟΥ 148/2020, όσες επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες έλαβαν την επιδότηση των 800,00 ευρώ ή ποσό μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, υποχρεούνται να αναρτούν σε εμφανές σημείο για το κοινό Πινακίδα σε μέγεθος Α3 η οποία θα αναγράφει: • Την ονομασία του δικαιούχου και της πράξης • Την ημερομηνία έναρξης της πράξης • Τη συνολική επιλέξιμη δαπάνη • Το ποσοστό χρηματοδότησης • Τον ταχυδρομικό κώδικα ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας και την χώρα. • Μια εκτύπωση σε Α3 με πλαστικοποίηση του εντύπου αρκεί.σσ. Αντίστοιχη ανακοίνωση θα πρέπει να αναρτηθεί και στο site της επιχείρησης.Ποιο συγκεκριμένα:Ο λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ενημερώνεται αρμοδίως η οικεία Διαχειριστική Αρχή, η οποία εκδίδει απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Δημοσιονομικών Διορθώσεων. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης για τη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.Υπόδειγμα πινακίδας που πρέπει να αναρτηθεί:  Η OPEX είναι εδώ για να σας ενημερώνει!