Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για διαφημιστική δαπάνη έτους 2020 & 2021

   30 Μαρτίου, 2021

Σημαντικά φορολογικά κίνητρα έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση διαφημιστικής δαπάνης τόσο για το 2020 όσο και για το 2021.

Διαφημιστικές δαπάνες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή
β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, του διαδικτύου, των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων καθώς των εφημερίδων.
Ειδικά για τις διαφημίσεις μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης,θα πρέπει η μετάδοση ή η καταχώριση να πραγματοποιέιται από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.

Tι εκπίπτει?
Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτει κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021.

Προϋποθέσεις:

i) η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποίησε η επιχείρηση για το φορολογικό έτος 2020 να είναι ίση τουλάχιστον με τη διαφημιστική δαπάνη για το έτος 2019,πριν την έκδοση τυχόν πιστωτικών τιμολογίων τζίρου διαφημιστικής δαπάνης.
Αν η επιχείρηση έχει αναστείλει την δραστηριότητα της ή έχει πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,τότε ισχύει το φορολογικό κίνητρο για το έτος 2020 ακόμα και αν η διαφημιστική δαπάνη ισούταν με το 70% της αντίστοιχης του 2019.

(ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 υπερβαίνει κατά 5% την διαφημιστική δαπάνη του έτους 2019, πριν την έκδοση τυχόν πιστωτικών τιμολογίων τζίρου διαφημιστικής δαπάνης.
Τα παραπάνω ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα , που πραγματοποιούν τις πιο πάνω δαπάνες (απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία).

Η προσαυξημένη έκπτωση επί των συγκεκριμένων δαπανών διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα αντίστοιχα έτη πραγματοποίησης τους.
Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται στις επόμενες χρήσεις.

Σημειώνεται ότι η προσαύξηση αφορά αποκλειστικά το κόστος διαφήμισης ή την αγορά χρόνου ή χώρου στα μέσα. Συνεπώς, λοιπές δαπάνες διαφήμισης ή τυχόν παρεπόμενες δαπάνες/αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη.
Σε περίπτωση που από τα σχετικά λογιστικά στοιχεία δεν προκύπτει σαφώς το ποσό που αναλογεί στη διαφημιστική δαπάνη του άρθρου αυτού, ο φορολογούμενος οφείλει να τεκμηριώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το ποσό της διαφημιστικής δαπάνης που εμπίπτει στη διάταξη αυτή.

Ως δαπάνη διαφήμισης, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοείται το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση τυχόν φόρων ή λοιπών επιβαρύνσεων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις ισχύουν μεμονωμένα και εφαρμόζονται ξεχωριστά για κάθε ένα έτος προκειμένου οι δαπάνες να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το έτος πραγματοποίησής τους. Επομένως, εάν μια επιχείρηση πληροί τις υπόψη προϋποθέσεις σε ένα εκ των δύο ετών, δικαιούται να εκπέσει τις δαπάνες διαφήμισης προσαυξημένες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22Γ στο έτος αυτό, ανεξάρτητα εάν στο άλλο έτος δεν δικαιούται την αντίστοιχη έκπτωση.

Συνδεθείτε στο app.op-ex.gr για να ενημερωθείτε πλήρως για τα φορολογικά κίνητρα και για να σας υποστηρίξουμε στα λογιστικά σας!

Περισσότερα για εμάς επισκεφθείτε το: op-ex.gr