Τι πρέπει να γνωρίζω πριν υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση;

   May 8, 2019

Έφτασε η ώρα της υποβολής φορολογικών δηλώσεων και περίπου 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φέτος φορολογική δήλωση. Δείτε παρακάτω μερικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε οπωσδήποτε για τη φορολογική νομοθεσία.

Ποιος έχει την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση;

Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2018 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Οι ενήλικες λοιπόν που απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2018 ή έχουν στην κατοχή τους τεκμήριο διαβίωσης για κατοικία ή Ι.Χ. είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση. Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο από πηγές Ελλάδος.

Ανήλικα τέκνα που έχουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις.

Προθεσμίες υποβολής

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Η πρώτη δόση του φόρου που θα προκύψει από την καταβολή των φορολογικών δηλώσεων θα καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου ενώ η δεύτερη μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως τις 30 Νοεμβρίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δηλαδή το αργότερο έως τις 31-12-2019.

Έχεις φιλοξενούμενους; Δήλωσέ το!

Στον πίνακα 2, στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε1, υπάρχει η παράγραφος 19 με τους κωδικούς 007 και 008, όπου ο υπόχρεος και η σύζυγος πρέπει να δηλώσουν αν «φιλοξενούν» στην κύρια κατοικία τους άτομα τα οποία δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Στις περιπτώσεις έγγαμων φορολογούμενων που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης και ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη, είτε δωρεάν παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία, συμπληρώνει τον κωδικό 801 με τον ΑΦΜ του συζύγου και τον κωδικό 092 που αφορά στη φιλοξενία, επιλέγοντας, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, την ένδειξη που έχει προστεθεί «συνοίκηση με σύζυγο».

ΠΡΟΣΟΧΗ – Χρησιμοποιείτε το πλαστικό χρήμα για να μην πληρώσετε extraφόρο 22%

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν καλύψει το απαιτούμενο ποσοστό επί του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών ή με μετρητά, θα πληρώσουν έξτρα φόρο 22% επί του ακάλυπτου ποσού. Εξαιρούνται οι κατηγορίες που θα δείτε παρακάτω.

Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν πληρώσει με «πλαστικό» χρήμα ή με ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής

Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με «πλαστικό» χρήμα ή με άλλα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής τις δαπάνες που κατοχυρώνουν έκπτωση φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ απαλλάσσονται:

 • Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, δηλαδή γεννηθέντες έως και την 31η Δεκεμβρίου 1948.
 • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 • Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 • Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 • Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου.
 • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
 • Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (από ακίνητα, τόκους καταθέσεων) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται οι περιστασιακά απασχολούμενοι (φοιτητές, νοικοκυρές κ.ά.), καθώς και άνεργοι που παρακολουθούν επιδοτούμενα προγράμματα.
 • Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, η οποία φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων.
 • Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, στους οποίους περιλαμβάνονται χιλιάδες άποροι ακόμη και άστεγοι πολίτες.
 • Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 • Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
 • Οι φορολογούμενοι που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας, ψυχιατρικά ιδρύματα και στις φυλακές.
 • Οι υπήκοοι τρίτων χώρων που αιτούνται ή/ και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ.

Τι ισχύει φέτος για τις αποδείξεις;

Θα πρέπει οι φορολογούμενοι να δηλώσουν το ποσό και τις δαπάνες που πραγματοποίησαν το 2018 με ηλεκτρονικό χρήμα και φέρουν οι ίδιοι το βάρος της απόδειξης. Το ελάχιστο ποσό των e-αποδείξεων που θα έπρεπε να είχαν συγκεντρώσει το 2017 οι φορολογούμενοι προκύπτει από το ύψος του εισοδήματός τους σε συνδυασμό με την εξής κλίμακα:

 • 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ
 • 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ
 • 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω, με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι αποδείξεις που έχουν εξοφληθεί με μετρητά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση της μείωσης του φόρου μόνο από τους φορολογούμενους 70 ετών και άνω, από άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις – Airbnb

Τα εισοδήματα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω Airbnb δηλώνονται στο έντυπο Ε2 συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στη στήλη 17 με τον κωδικό 60 και στην στήλη 13 για το συνολικό ποσό του έτους 2018.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει εξουσιοδοτήσει εταιρεία/νομικό πρόσωπο την διαχείριση των βραχυχρόνιων του εκμισθώσεων τότε τα εισοδήματα δηλώνονται στο έντυπο Ε2 συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στη στήλη 17 με τον κωδικό 61 και στην στήλη 13 αντίστοιχα.

Ανείσπρακτα ενοίκια – προσοχή!

Με την πληρωμή φόρων για εισοδήματα που δεν απέκτησαν το 2018 κινδυνεύουν οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια, στην περίπτωση που δεν προνοήσουν πριν από την υποβολή της δήλωσης. Όσοι ιδιοκτήτες εκμισθώνουν ακίνητα, αλλά δεν εισπράττουν ενοίκια, μπορούν να αποφύγουν την καταβολή πρόσθετων φόρων για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν. Πριν από την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει:

 • Να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
 • Να καταθέσουν στην εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί. Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη από την εφορία.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν στη ΔΟΥ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά από το πρώτο ευρώ.

Δεν ισχύει η έκπτωση φόρου και η φοροαπαλλαγή πλέον για τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ιατρικές, φαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες.
 • Καταργείται η φοροαπαλλαγή των βουλευτών και των δικαστικών λειτουργών.