ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί όροι

Η χρήση του Opex και η εγγραφή σας σε αυτό ως Συνδρομητής σημαίνει ότι αποδέχεσθε τους παρακάτω όρους, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Όλοι οι παρόντες όροι είναι δεσμευτικοί για τους χρήστες του ιστοτόπου. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του op-ex.com.gr.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης παραμένουν διαθέσιμοι στη σελίδα αυτή και συμβουλεύουμε τους χρήστες / συνδρομητές να τους διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων ή / και υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Οι όροι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Παρεχόμενη υπηρεσία

O δικτυακός τόπος op-ex.com.gr (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «OPEX SA», με σκοπό την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων (Β΄και Γ’ κατηγορίας), σύμφωνα με την ελληνική κείμενη νομοθεσία (εφεξής ο/οι «Συνδρομητής/ές»), έναντι μηνιαίου τιμήματος / συνδρομής.

Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών. Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου των παρεχόμενων στον παρόντα ιστότοπο υπηρεσιών.

Η OPEX SA ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή άλλων γεγονότων πέραν του ελέγχου της.

Ο Συνδρομητής δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που καταχωρεί κατά την εγγραφή του (ή τροποποιεί στο μέλλον) και κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου είναι ορθά και αληθή. Η χρήση του Opex αφορά τον ίδιο και όχι τρίτους (με εξαίρεση τους χρήστες που ο ίδιος ορίζει).

Ο φορολογούμενους οφείλει να ανεβάζει τα παραστατικά μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου μήνα.

Ο καταλογισμός της χρέωσης και η εξόφληση των υπηρεσιών θα πρέπει να γίνεται την 10η μέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα που παρέχονται οι υπηρεσίες. Στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση μέχρι και την 20η ημέρα του προαναφερθέντος μήνα και μετά από σχετικές προειδοποιήσεις, θα υπαρχει διακοπή της μεταφόρτωσης παραστατικών και δεν θα παρέχονται λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες. Ο φορολογούμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε φορολογικό πρόστιμο προκύψει από την καθυστέρηση της πληρωμής.

Ο Συνδρομητής μπορεί να διακόψει τη συνδρομή του άμεσα και αζημίως οποτεδήποτε το επιθυμεί. Τα δεδομένα που έχει καταχωρήσει είναι διαθέσιμα για download πριν τη διακοπή της συνδρομής του. Μετά τη διακοπή της συνδρομής τα δεδομένα διαγράφονται. Χρήματα που έχουν καταβληθεί για τον τρέχοντα μήνα την ημέρα της διακοπής δεν επιστρέφονται.

Μετά την πάροδο 30 ημερών από την ημερομηνία καταλογισμού της χρέωσης (την 11η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που παρέχονται οι υπηρεσίες), εφόσον παραμένει σε εκκρεμότητα η εξόφληση θα πραγματοποιείται οριστική διακοπή του πακέτου.

Σε περίπτωση που το τίμημα της μηνιαίας συνδρομής δεν καταβληθεί, η συνδρομή διακόπτεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και αφού ο Συνδρομητής ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο γίνεται υπενθύμιση της οφειλής του.

Τα πρωτότυπα στοιχεία παραμένουν στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου.

Η OPEX SA διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη δυνατότητα χρήσης του Opex από τον Συνδρομητή σε περίπτωση που έχει ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του δικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην OPEX SA και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της OPEX SA.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, ονομασίες προϊόντων που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν δε στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Περιορισμός Ευθύνης

Η χρήση του δικτυακού τόπου γίνεται με την ευθύνη του Χρήστη / Συνδρομητή. Η OPEX SA καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθή λειτουργία του δικτυακού τόπου και για την ακρίβεια του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στον δικτυακό τόπο ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της OPEX SA. Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω εξωτερικών συνδέσμων (hyperlinks) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του δικτυακού τόπου.

Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι το Opex παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ», χωρίς εγγύηση καταλληλότητας για κάθε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, απουσίας λαθών. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι το Opex καλύπτει τις ανάγκες του.

Ο Συνδρομητής κατανοεί και αποδέχεται ότι η OPEX SA έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια καλής λειτουργίας με βάση τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, ωστόσο δεν παρέχεται εγγύηση για 100% διαθεσιμότητα (uptime) των server και των εφαρμογών ούτε και απόλυτη προστασία από κακόβουλη επέμβαση. Η OPEX SA δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία προκληθεί στους χρήστες του δικτυακού τόπου και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία του δικτυακού τόπου.

Newsletter

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή newsletter και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter ή πληροφοριακό υλικό, απενεργοποιήστε τη σχετική επιλογή κατά την εγγραφή σας ή από τη σελίδα «newsletter» στον λογαριασμό σας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.