ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή

Στο op-ex.com.gr η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή (user) είναι εξαιρετικής σημασίας για εμάς.

Η ακόλουθη πολιτική απορρήτου περιγράφει τους τύπους των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται και συγκεντρώνονται από το op-ex.com.gr και τους σκοπούς επεξεργασίας. Έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει κάθε φορά. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.

Προσωπικά δεδομένα

 1. Ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας αντιμετωπίζεται από την OPEX SA ως ύψιστη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, η OPEX SA δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύουν.
 2. Η OPEX SA συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που εσείς γνωστοποιείτε στην OPEX SA, κατά την εγγραφή σας στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει η OPEX SA μέσω του ιστοτόπου της (website) op-ex.com.gr, (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρχεία pdf & jpg που αφορούν σε παραστατικά δαπανών ή και προσωπικές οικονομικές πληροφορίες, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., κωδικοί του Taxisnet – username & password – επάγγελμα και τηλέφωνο επικοινωνίας).
 3. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η OPEX SA, που της παρέχετε:
  • Για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει με την OPEX SA ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.
  • Για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.
  • Για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων και ενημερωτικών φυλλαδίων (newsletter) σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ή/και σχετικών προσφορών και ανακοινώσεων.
 4.  Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων σας, Η OPEX SA τηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο διάστημα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αν δεν υφίσταται ειδική νομοθεσία, τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά από τρεις (3) μήνες από τη λήξη της συνεργασίας σας με την OPEX SA, με την επιφύλαξη εκκρεμών δικαστικών διενέξεων, οπότε διαγράφονται μετά την περάτωση αυτών.Εφόσον σας έχει ζητηθεί να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την OPEX SA, η OPEX SA θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα δεν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας (βλ. παρακάτω, στην παράγραφο «Τα δικαιώματά σας», υπό 7.vii).
 5. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σαςΗ OPEX SA λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και ακολουθεί διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια, τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Amazon Web Services, που είναι συμβατές με το πρότυπο GDPR. Δείτε περισσότερα εδώ.Η OPEX SA ενδέχεται να χρησιμοποιεί εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκτέλεση επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό της, τα στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα μετά από σχετικό αίτημα. Όλοι οι εν λόγω εκτελούντες επεξεργασία δεσμεύονται από σύμβαση με την OPEX SA. Η OPEX SA δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς και δεν πρόκειται να πωλήσει ή ανταλλάξει προσωπικά δεδομένα με άλλους οργανισμούς. Δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν καταρτίζει προφίλ με τα δεδομένα που διαθέτει.
 6. Διαβίβαση σε τρίτουςΤα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασία δεν διαβιβάζονται σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη νόμου προς τούτο, προκειμένου να συμμορφωθεί με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις.
 7. Τα δικαιώματά σαςΈχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:(i) Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που η OPEX SA συλλέγει και επεξεργάζεται, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα.(ii)  Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.(iii)  Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που η OPEX SA συλλέγει και επεξεργάζεται.

  (iv) Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που η OPEX SA συλλέγει και επεξεργάζεται, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται από την OPEX SA για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

  (v) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που η OPEX SA συλλέγει και επεξεργάζεται, εναλλακτικά του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης, σε περίπτωση που διαπιστώσετε ανακρίβεια των δεδομένων σας που η OPEX SA συλλέγει και επεξεργάζεται, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας που η OPEX SA συλλέγει και επεξεργάζεται δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας αλλά επιθυμείτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών αξιώσεών σας.

  (vi) Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την OPEX SA σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

  (vii) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εφόσον σας έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, με όποιον τρόπο θεωρείτε εσείς πρόσφορο (κάνοντας κλικ στον αυτόματο μηχανισμό διαγραφής των χρηστών στον σχετικό σύνδεσμό στην σχετική ιστοσελίδα του ιστοτόπου της OPEX SA, e-mail στο info@op-ex.gr, ή fax στο 2117504465, ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, στο 210 6534205 – Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος.

  (viii) Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή υποχρέωση της OPEX SA αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 210.647.5600, fax: 210.647.5628, www.dpa.gr)

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσες επεξεργασίες δεδομένων από την OPEX SA.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας e-mail στο info@op-ex.gr, ή fax στο 2117504465, ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, στο 2106534205 – Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ.  Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος.

Πιστοποίηση

Κάθε φορά που υποβάλλετε ή τροποποιείτε τις πληροφορίες σας στο op-ex.com.gr, στέλνουμε τις πληροφορίες αυτές μέσω του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας SecureSocketLayer, έκδοση 3 (ή άλλες νεότερες εκδόσεις) (SSL τεχνολογία κρυπτογράφησης). Τα αρχεία που υποβάλλετε στο op-ex.com.gr αποθηκεύονται σε ένα ξεχωριστό διακομιστή ως ένα επιπλέον μέτρο ασφάλειας. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ή ότι οι πληροφορίες που υποβάλλετε προστατεύονται 100% από απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση από τρίτους.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και εγκυρότητα των δεδομένων που καταχωρείτε. Ανακριβή δεδομένα θα επηρεάσουν τις πληροφορίες που λαμβάνετε και τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας.

Χρήση Cookies

Μη προσωπικά δεδομένα

Αρχεία καταγραφής (logfiles)

Η op-ex.com.gr κάνει χρήση των αρχείων καταγραφής (logfiles). Οι πληροφορίες στο εσωτερικό των αρχείων καταγραφής περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Internet Protocol (IP), τον τύπο του browser, πάροχος υπηρεσιών Ίντερνετ (ISP), ημερομηνία / ώρα εισόδου / εξόδου.

Cookies και Web Beacons

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – webserver) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές του χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη.

Αυτά τα αρχεία επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Μεταξύ άλλων θυμούνται τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη, βοηθούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας και επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στον εκάστοτε χρήστη. Σημειώνεται ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στις ηλεκτρονικές συσκευές των χρηστών (ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές) αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές.

Τα cookies μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα cookies

Αυτά τα αρχεία είναι απαραίτητα ώστε η ιστοσελίδα να μπορεί να παράσχει υπηρεσίες που ζητάει ο χρήστης, όπως το να θυμάται τα προϊόντα που έχει προσθέσει στο καλάθι αγορών του.

Cookies Απόδοσης

Τα cookies αυτής της κατηγορίας συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται μαζί με τα δεδομένα άλλων χρηστών και βοηθούν στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα αυτή η κατηγορία cookies μας βοηθά να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες εντοπίζουν, περιηγούνται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και μας υποδεικνύουν σημεία στα οποία υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, όπως η περιήγηση, η εμπειρία πώλησης και οι διαφημιστικές καμπάνιες. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookies δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί ο χρήστης.

Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies θυμούνται επιλογές του χρήστη, όπως η γλώσσα ή οι παράμετροι έρευνας όπως το μέγεθος, το χρώμα ή η γραμμή του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να απολαμβάνει κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας μία εμπειρία πιο συμβατή με τις επιλογές του και μας βοηθούν να κάνουμε τις επισκέψεις του πιο ευχάριστες. Οι πληροφορίες αυτές επίσης συγκεντρώνονται μαζί με πληροφορίες άλλων χρηστών σε μία ανώνυμη βάση με σκοπό να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Cookies προσανατολισμού & Διαφημιστικά cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης με σκοπό να  εμφανίσουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Θυμούνται τις σελίδες που έχει επισκεφθεί ο χρήστης και τις πληροφορίες που έχει μοιραστεί με τρίτους, όπως για παράδειγμα διαφημίσεις.

Το op-ex.com.gr κάνει χρήση cookies για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις των επισκεπτών στις διάφορες σελίδες. Τα cookies είναι απαραίτητα για να συνδεθείτε ως Συνδρομητής (user).

Aπενεργοποίηση των cookies (how to disable cookies)

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσα από ατομικές επιλογές του browser σας. Παράδειγμα http://www.wikihow.com/Disable-Cookies. Υπενθυμίζεται ότι τα cookies είναι απαραίτητα, για να συνδεθείτε ως Συνδρομητής (user).