Παραγραφή ή παράταση φορολογικών υποθέσεων

   20 Δεκεμβρίου, 2023

Παραγραφή φορολογικών υποχρεώσεων

Οι φορολογικές υποθέσεις του έτους 2017, παραγράφονται μετά την 01/01/2018 καθώς ξεπερνούν την πενταετία, εκτός εάν υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία που βάσει της νομοθεσίας παρατείνουν την παραγραφή στα δέκα έτη, ή άλλα δεδομένα όπως η υποβολή ή μη φορολογικών δηλώσεων που τροποποιούν τους χρόνους παραγραφής.

Πότε δίνεται παράταση

Θα πρέπει να αναφερθεί, μάλιστα, ότι οι προθεσμίες έκδοσης και κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων, με βάση το ισχύον καθεστώς της πενταετούς παραγραφής, παρατείνονται για τις υποθέσεις που αφορούν φορολογικά έτη ή περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, στις εξής περιπτώσεις:

α) εάν, εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, υποβάλλεται αρχική ή τροποποιητική δήλωση ή
β) περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία σε υπόθεση που έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ή
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή εκτός Φορολογικής Διοίκησης, από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή και μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορούν, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας.

Επισημαίνεται ότι για φορολογικά έτη, περιόδους και υποθέσεις από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου παρατείνεται για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας, εάν ο φορολογούμενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής.

Εξαιρετικά δε, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να εκδοθεί εντός δέκα ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ή της τελευταίας δήλωσης σε περίπτωση που προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων:

α) σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση εντός της προβλεπόμενης στον νόμο περιόδου,
β) σε περίπτωση που μετά την πενταετία περιέλθουν σε γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της πενταετίας και προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί βάσει προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορούν. Το ανωτέρω καθεστώς, μάλιστα, καταλαμβάνει φορολογικά έτη, περιόδους και υποθέσεις από 1ης Ιανουαρίου 2018 και μετά.